خشکبار, میوه خشک

داستان پسته

داستان پسته

داستان پسته

پسته واژه‌ای پارسی است که از طریق زبان لاتین از پارسی وارد زبانهای اروپایی شده است. این گیاه که مقاومت بالایی نسبت به گرما و سرما دارد در زمینهای شنی و رسی کشت می‌شود.ایران بزرگترین تولید‌کننده این محصول در جهان می‌باشد.کاشت این محصول اغلب در شهرهای رفسنجان،دامغان،قزوین،یزد،سیرجان و شهربابک صورت می‌پذیرد.

آفلاتوکسین ،سمی است که بوسیله کپک‌هایی بنام آسپرژیلوس ترشح می‌شود،این قارچ برای رشد نیازمند حرارت و رطوبت مناسب است و مهمترین آفت محصول پسته می‌باشد.

به طور کلی ، این محصول از دو نظر شکل ظاهری و اندازه ، طبقه بندی می‌شود:

الف- طبقه‌بندی از نظر شکل ظاهری:

پسته بر اساس نسبت قد به قطر  مطابق شکل زیر نامگزاری می‌شود.

ب- طبقه‌بندی از نظر اندازه :

اندازه یا درشتی پسته بر اساس عدد انس آن تعیین میشود،مقدار انس پسته به روش زیر محاسبه می‌شود.

عددی که برای انس پسته بکار می رود تعداد دسته های 5 تایی دانه های پسته در 142 گرم را نشان می دهد.

برای این منظور تعداد دانه های پسته در  142 گرم را بر 5 تقسیم نموده و عدد دست امده انس پسته را نشان می دهد.

انس پسته کمتر نشانگر درشت تر بودن دانه های پسته است.

انس بین 20 تا 22 : خیلی درشت

انس بین 22-24: درشت

انس بین 24-26: متوسط

انس بالاتر از 26: ریز

داستان پستهداستان پسته

پسته واژه‌ای پارسی است که از طریق زبان لاتین از پارسی وارد زبانهای اروپایی شده است. این گیاه که مقاومت بالایی نسبت به گرما و سرما دارد در زمینهای شنی و رسی کشت می‌شود.ایران بزرگترین تولید‌کننده این محصول در جهان می‌باشد.کاشت این محصول اغلب در شهرهای رفسنجان،دامغان،قزوین،یزد،سیرجان و شهربابک صورت می‌پذیرد.

آفلاتوکسین ،سمی است که بوسیله کپک‌هایی بنام آسپرژیلوس ترشح می‌شود،این قارچ برای رشد نیازمند حرارت و رطوبت مناسب است و مهمترین آفت محصول پسته می‌باشد.

«آب خندان» اصطلاحي شناخته شده ميان خشكبار فروشان است. پسته‌هاي در بسته كه كيفيت مغز آن پايين است در ميان يخ مي‌گذارند و با گذشت چند ساعت از ماندن در يخ اين پسته‌ها را در كوره گرم مي‌كنند. اين فعل و انفعالات باعث مي‌شود ديواره پسته ترك خورده و مغز آن پيدا شود اما اين پسته به دليل رطوبت يخ و حرارت بوي خاصي گرفته است براي همين پسته را با جوهر ليمو و نمك بو مي‌دهند و در نهايت مشتري با ديدن ظاهر پسته با تصور اينكه اين پسته خندان است به سراغ آن مي‌رود و اگر فوت و فن خريد پسته را نداند براي اين پسته نازل قيمت گزافي مي‌دهد.

به طور کلی ، پسته از دو نظر شکل ظاهری و اندازه ، طبقه بندی می‌شود:

الف- طبقه‌بندی از نظر شکل ظاهری:

پسته بر اساس نسبت قد به قطر  مطابق زیر نامگزاری می‌شود.

  1. فندقی بادامی  3. کله قوچی   4. اکبری   5. احمد آقایی

ب- طبقه‌بندی از نظر اندازه :

اندازه یا درشتی پسته بر اساس عدد انس آن تعیین میشود،مقدار انس پسته به روش زیر محاسبه می‌شود.

عددی که برای انس پسته بکار می رود تعداد دسته های 5 تایی دانه های پسته در 142 گرم را نشان می دهد.

برای این منظور تعداد دانه های پسته در  142 گرم را بر 5 تقسیم نموده و عدد دست امده انس پسته را نشان می دهد.

انس پسته کمتر نشانگر درشت تر بودن دانه های پسته است.

انس بین 20 تا 22 : خیلی درشت

انس بین 22-24: درشت

انس بین 24-26: متوسط

انس بالاتر از 26: ریز