عسل

  شبی یاد دارم که چشمم نخفت                                                                               شنیدم که پروانه با شمع گف...

ادامه خواندن