پودر میوه یا صیفی جات و سماق قرمز تبریز

پودر میوه نیز از جمله تولیدات سفارشی ما است که عمدتا در کارخانجات مواد غذایی (بالاخص شیرینی سازی و نوشیدنی ) استفاده میشود . پودر های صیفی جات نظیر هویج و سیب زمینی در کارخانجات غذایی که محصولاتی از قبیل  سوپهای آماده دارند ،کاربرد دارد. 

تبریز مهد ادیه های خاص از قبیل سماق قرمز است . منطقه هوراند دارای باغات متعدد سماق قرمز و محصولاتی نظیر چای کوهی و کاکوتی میباشد.